Visita el bog:
http://archix2.blogspot.com.es/
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks
archiarchi.com
Home
serveis profesionals www.archix2.com
www.archix2.com
Servicios profesionales de visitas virtuales, fotos panorámicas y de alta definició
.    
ESTAMOS PREPARANDO LA VERSIÓN 3.0
Algunos enlaces no están disponibles temporalmente
BCN-Filmoteca101.html
Barcelona
Plaça de Salvador Seguí
Barcelona:
Filmoteca de Catalunya (2012)
BCN-014-01
Arq: J.L. Mateo
archiarchi.com
Fotografies, muntatges, textes i web dissenyat i realitzat per archix2.com
Loading...


(Cat)
Filmoteca de la Generalitat de Catalunya. Imatges cortesia de www.archix2.com


L'edifici de la Filmoteca de Catalunya es troba situat a la plaça de Salvador Seguí, formada per la confluència dels carrers Robador i Sant Pau, i molt a prop de la Rambla del Raval. Obra de l'arquitecte català Josep Lluís Mateo, serà inaugurada el mes de febrer de 2012, després de diversos contratemps que ha sofert al llarg de la seva construcció i amb un cost total de les obres de 15.7 milions d'euros.


El projecte engloba tant l'edifici com la plaça pública, ja que el barri es troba en un gran procés de canvi urbanístic i social. Aquesta plaça serveix d'avantsala i punt de reunió per al públic i usuaris de la filmoteca, de manera que l'edifici recull aquest ús mitjançant la creació d'un gran porxo en l'accés i que en funció de les necessitats de l'equipament pot ser obert o tancat .

Amb la idea de reduir l'escala de l'edifici, el volum de les sales de projecció s'enterra en el subsòl. A més a més, i gràcies a la reculada en planta baixa s'ha aconseguit ampliar l'ample dels carrers, una necessitat en gran part dels carrers del barri.
A l'exterior de l'edifici, destaca la seva gran façana lateral realitzada en formigó vist. Aquest element, a més de ser façana, és una biga-mur sobre la qual se sustenta l'edifici. Els tensors posttesats vistos a l'exterior remarquen aquesta característica. També cobren principal protagonisme els grans voladissos situats en els extrems d'aquesta.
Amb la construcció d'aquest edifici s'ha aconseguit agrupar una sèrie de funcions i espais de la Filmoteca de Catalunya (creada el 1981) fins ara dispersos com són la biblioteca, l'arxiu, les dues sales de projecció i tots els departaments administratius i de gestió . De manera addicional, s'han previst unes sales d'exposicions i un bar-cafeteria.

El programa es desenvolupa en tres plantes sobre rasant i una subterrània. A la planta baixa ens trobem amb la recepció i el vestíbul a les sales de projecció, els nuclis de comunicació vertical i els serveis. A la planta primera hi ha la biblioteca i una sala d'exposicions. Els espais destinats a oficines i usos administratius es troben a la segona i tercera planta. Finalment, a la planta soterrani i sota la projecció de l'edifici es troba situat l'arxiu-magatzem, mentre que les dues sales de projecció (amb un total de 555 butaques) es troben sota la plaça pública.(Cas)

Filmoteca de la Generalitat de Catalunya. Imagenes cortesia de www.archix2.com


El edificio de la Filmoteca de Catalunya se encuentra situado en la plaza de Salvador Seguí, formada por la confluencia de las calles Robador y Sant Pau, y muy cerca de la Rambla del Raval. Obra del arquitecto catalán Josep Lluis Mateo, será inaugurada en el mes de febrero de 2012, después de varios contratiempos que ha sufrido a lo largo de su construcción y con un coste total de las obras de 15.7 millones de euros.


El proyecto engloba tanto el edifico como la plaza pública, ya que el barrio se encuentra en un gran proceso de cambio urbanístico-social. Esta plaza sirve de antesala y punto de reunión para el público y usuarios de la filmoteca, de manera que el edificio recoge este uso mediante la creación de un gran porche en el acceso y que en función de las necesidades del equipamiento puede ser abierto o cerrado.

Con la idea de reducir la escala del edificio, el volumen de las salas de proyección se entierra en el subsuelo. Además, y gracias al retranqueo en planta baja se ha conseguido ampliar el ancho de las calles, una necesidad en gran parte de las calles del barrio.

En el exterior del edificio, destaca su gran fachada lateral realizada en hormigón visto. Este elemento, además de ser fachada, es una viga-muro sobre la que se sustenta el edificio. Los tensores postesados vistos en el exterior remarcan esta característica. También cobran principal protagonismo los grandes voladizos situados en los extremos de esta.

Con la construcción de este edificio se ha conseguido agrupar una serie de funciones y espacios de la Filmoteca de Catalunya (creada en 1981) hasta ahora dispersos como son la biblioteca, el archivo, las dos salas de proyección y todos los departamentos administrativos y de gestión. De manera adicional, se han previsto unas salas de exposiciones y un bar-cafetería.

 El programa se desarrolla en tres plantas sobre rasante y una subterránea. En la planta baja nos encontramos con la recepción y el vestíbulo a las salas de proyección, los núcleos de comunicación vertical y los servicios. En la planta primera se encuentra la biblioteca y una sala de exposiciones. Los espacios destinados a oficinas y usos administrativos se encuentran en la segunda y tercera planta. Finalmente, en la planta sótano y bajo la proyección del edificio se encuentra situado el archivo-almacén, mientras que las dos salas de proyección (con un total de 555 butacas) se encuentran bajo la plaza pública.(Eng)

Film Library of Catalonia. Images courtesy of www.archix2.com


The building of the Film Archive of Catalonia is located in Salvador Segui Square, formed by the confluence of the streets Robador and Sant Pau, and close to the Rambla del Raval. The project is due to the catalan architect Josep Lluis Mateo, and will be inaugurated in February 2012, after several setbacks it has suffered throughout its construction and a total cost of the works of 15.7 million euros.


The project covers both the building and the public square, as the district is in a great process of urbanization and social change. This place serves as a prelude and a meeting place for the public and users of the film library, so that the building reflects this use by creating a large porch to access in and, depending on the needs of the equipment, can be opened or closed.

With the idea of ​​reducing the scale of the building, the volume of the cinemas is buried underground. Moreover, thanks to the ground floor setback has successfully expanded the width of the streets, a necessity in much of the neighborhood streets.
Outside the building, stresses its major side facade done in concrete. This feature, besides being facade-wall is a beam which is supported on the building. The tensioning prestressed seen abroad They stress this feature. Charge also been dominated by large overhangs at the ends of this.
With the construction of this building has managed to bring together a number of functions and spaces of the Filmoteca de Catalunya (created in 1981) so far are scattered like the library, file building, two theaters and all administrative and management facilitys. Also some exhibition rooms and a bar-cafeteria are provided.

The program comprises three floors above ground and one underground. On the ground floor we can find the reception and lobby to the cinemas, the vertical communications and services. On the first floor is the library and an exhibition hall. The spaces for offices and administrative practices are in the second and third floor. Finally, in the basement and under the projection of the building is located the file-store, while the two cinemas rooms (with a total of 555 seats) are under the public square.(Fra)

Cinémathèque de Catalogne. Images courtoisie de www.archix2.com


Le bâtiment de la Filmothèque de Catalogne est situé à la place de Salvador Segui, formé par la confluence des rues Robador et Sant Pau, et très proche de la Rambla del Raval. Le projet est dû à l'architecte catalan Josep Lluis Mateo, et sera inauguré en Février 2012, après plusieurs revers qu'elle a subis tout au long de sa construction et un coût total des travaux de 15,7 millions d'euros.


Le projet est conjoint tant du bâtiment comme pour la place publique, dont le quartier est dans un grand processus d'urbanisation et de changement social. Cet endroit sert de prélude et un lieu de rencontre pour le public et les utilisateurs de la bibliothèque de la filmothèque, de sorte que le bâtiment reflète cette utilisation par la création d'un grand porche d'accès à l'intérieur et, en fonction des besoins de l'équipement, peut être ouvert ou fermé .

Avec l'idée de réduire l'échelle du bâtiment, le volume des salles de cinéma est sousterrain. En outre, grâce à l'échec du rez de chaussée, les rues etroites se sont élargis avec succès, une nécessité dans la plupart des rues du quartier.
De l'extérieur du bâtiment, on met l'accent sur la grande façade principale laterale, faite avec du béton. Cette caractéristique, en plus d'être façade, il s'agit en realité d'une poutre-paroi qui supporté tout le bâtiment. Les tenseurs précontraints sont vues de l'extérieur et soulignent cette caractéristique. On peut apprécier aussi des surplombs importants au niveau des extrémités de cette-ci
Avec la construction de ce bâtiment on a réussi à rassembler un certain nombre de fonctions et des espaces de la Cinémathèque de Catalonge (créé en 1981) qui à ce jour était dispersés, tels que la bibliothèque, le fichier, deux théâtres et toutes les facilités pour les procédures administratives et de gestion . En outre, il est prévu des salles d'exposition et un bar-cafétéria.

Le programme comprend trois étages au sou-sol. Au rez de chaussée on trouve la réception et le lobby des cinémas, les noyaux de la communication verticale et des services. Sur le premier étage il y a la bibliothèque et une salle d'exposition. Les espaces des bureaux et administrativs sont dans la deuxième et troisième étage. Enfin, dans le sous-sol et dans toute la projection de l'immeuble, est situé le fichier magasin, tandis que les deux salles de projection (avec un total de 555 sièges) sont sous la place publique.
(Ger)(auto)

Film Library von Katalonien. Bilder mit freundlicher Genehmigung von www.archix2.com


Das Gebäude des Filmarchivs von Katalonien befindet sich in Salvador Segui Square, gebildet durch den Zusammenfluss von Straßen Robador und Sant Pau, und in der Nähe der Rambla del Raval. Das Projekt ist aufgrund des katalanischen Architekten Josep Lluis Mateo, und wird im Februar 2012 eingeweiht werden, nachdem mehrere Rückschläge, die es während der gesamten Bau-und Gesamtkosten von den Werken von 15.700.000 € erlitten hat.


Das Projekt erstreckt sich sowohl auf das Gebäude und den öffentlichen Platz, wie der Bezirk ist in einer großartigen Prozess der Urbanisierung und sozialer Wandel. Dieser Platz dient als Auftakt und ein Treffpunkt für die Öffentlichkeit und die Nutzer der Film-Bibliothek, so dass das Gebäude diese Nutzung durch die Schaffung einer großen Veranda, um den Zugriff auf und, je nach den Bedürfnissen der Ausrüstung widerspiegelt, kann geöffnet oder geschlossen werden .

Außerhalb des Gebäudes, betont ihre großen seitlichen Fassade in Beton durchgeführt. Dieses Merkmal, abgesehen davon, Fassaden-Wand ist ein Strahl, der auf dem Gebäude getragen wird. Die Spannvorrichtung vorgespannt gesehen im Ausland Sie unterstreichen diese Funktion. Auch durch große Überhänge wurden Laden an den Enden dieser dominiert.
Mit dem Bau dieses Gebäudes hat es geschafft zusammen zu bringen eine Reihe von Funktionen und Bereiche des Filmoteca de Catalunya (erstellt im Jahr 1981) so weit sind wie die Bibliothek, Gebäude-Datei, zwei Theater und allen Verwaltungs-und Managementkosten Betriebsgebäuten verstreut. Auch einige Ausstellungsräume und eine Bar-Cafeteria zur Verfügung.

Das Programm umfasst drei Stockwerke über dem Boden und eine U-Bahn. Im Erdgeschoss finden wir die Rezeption und Lobby in die Kinos, den vertikalen Kommunikation und Dienstleistungen. Im ersten Stock ist die Bibliothek und eine Ausstellungshalle. Die Räume für Büros und der Verwaltungspraxis sind in der zweiten und dritten Stock. Schließlich wird im Keller und unter der Projektion des Gebäudes die Datei-Speicher befindet, während die beiden Kinos Zimmer (mit insgesamt 555 Sitzen) im Rahmen des öffentlichen Platz sind.(Rus)(auto)
Фильм библиотека Каталонии. Изображения любезно предоставлены www.archix2.com


Здание Киноархив Каталонии находится в Сальвадор Сеги площади, образуется в результате слияния улиц Robador и Sant Pau, недалеко от улицы Рамбла-дель Raval. Проект связан с каталонского архитектора Хосе Луис Матео, и будет открыт в феврале 2012 года, после нескольких неудач он страдал на протяжении всей своей конструкции и общей стоимости работ на 15,7 млн. Евро.


Проект включает в себя как здания и на площади, так как район находится в большой процесс урбанизации и социальных изменений. Это место служит прелюдией и место встречи для населения и пользователей фильмотеки, так что здание отражает это использование путем создания большого крыльцо для доступа в и, в зависимости от потребности оборудования, может быть открыта или закрыта .

С идеей сокращения масштабов строительства, объем кинотеатров под землей. Кроме того, благодаря неудачи на первом этаже успешно расширила ширину улицы, необходимость в большей части окрестности улицы.
Вне здания, подчеркивает его основные фасадной стороны сделали из бетона. Эта особенность, помимо того, что фасад, стены луч, который опирается на здание. Натяжения предварительно напряженных видел за рубежом Они подчеркивают эту особенность.Зарядка также доминируют крупные выступы на концах этого.
При строительстве этого здания удалось объединить ряд функций и пространства Filmoteca Каталонии (создан в 1981 году) до сих пор разбросаны, как в библиотеке, файл здания, два театра и всех административных и управленческих facilitys. Кроме того, некоторые выставочные залы и бар-кафе предоставляются.

Программа состоит из трех надземных этажей и один подземный. На первом этаже можно найти прием и лобби в кинотеатрах, вертикальные связи и услуг. На первом этаже находится библиотека и выставочный зал. Пространства для офисов и административных практики во втором и третьем этаже. Наконец, в подвале и при проектировании здания находится файл-магазин, в то время как два кинотеатра номеров (в общей сложности 555 мест) находятся в городской площади.


(Chi)(auto)   

電影的Generalitat加泰羅尼亞。圖片來源:www.archix2.c om


位於薩爾瓦多塞吉廣場,由Robador和保羅交界處的加泰羅尼亞電影 圖書館的建設,和非常接近蘭布拉DEL Raval酒店。由加泰羅尼亞建築師Josep Lluis的馬刁的設計,將在2012年2月正式成立,幾經周折後,它受到 整個建設,總成本1570萬件。


該項目包括建設和市民廣場,區是一個完整的城市和社會的變化。這個地方作為一個 電影資料館的市民和網友的前奏和著力點,使建築物的使用反映了這一點,建立一個 大陽台訪問的需求設備可以是開放的或閉合的。

電影院的數量減少建設規模的想法,埋在地下。此外,由於在底層的下降已經成功地 擴大寬的街道,大部分街道的必需品barri.A外面的建築是它的大側門面在混凝土中 。此元素,除了是門面,是建設責任梁壁。後張法預應力拉伸看到外面強調此功能。 它也涵蓋了主要的出挑重要的作用。隨著這座大樓的建設已分組的電影圖書館的加泰 羅尼亞(創建於1981年)的一些功能和空間的庫,因為它們是分散在雙方的的文件 ,兩家電影院和所有的管理部門和管理部門。此外,一些畫廊策劃和一個咖啡吧。

該計劃分為3層地下1。在一樓,有電影院,垂直通信核心和服務接待處和大堂。在一 樓有一個圖書館和一個展覽大廳。辦公室和行政用途的空間是第二層和第三層。最後 ,在地下室和建築物的投影下的位置,文件存儲,而這兩個放映室(共555個座位) 的公共廣場。(Jap)(auto)   

カタルーニャ州政府のフィルム。 www.archix2.comの画像提供


カタルーニャのフィルムライブラリーの構築はRobadorとポールの 接合によって形成されたプラザサルバドールSegui、に位置しており 、非常にランブラ·デル·ラバルの近隣にあります。カタロニアの建築 家Josep LLUISマテオによって設計されていて、それは15.7万枚の総コスト と、その構造全体に苦しんできたいくつかの挫折の後、2012年2月 に発足されます。


地区が完了し、都市と社会の変化にあるようにプロジェクトは、建物や公共広場の 両方が含まれます。この場所は、公共、映画ライブラリーのユーザーのためのプレ リュードとラリーポイントとして機能し、建物を活用することのニーズアクセス用 の大きなポーチを作成することによって、そのこのことを反映している 機器は、オープンまたはクローズすることができます。

建物の規模を縮小するというアイデアを、映画館の数は、地下に埋設。また、一階 の減少のおかげで成功し街路の幅を拡大しており、建物の外側barri.A通りのほと んどの必要性は、その大きな側ファサードが作られてコンクリートインチこの要素 は、ファサードであることに加えて、建物がかかっているビームの壁である。この 機能を下線外から見えポストテンション引っ張り。また、これの両側に大きなオー バーハング主要な役割をカバーしています彼らは今では散在しているように、この 建物の建設がライブラリにカタルーニャのフィルムライブラリーの機能とスペース の数を(1981年作成)にグループ化されたでファイル、2つの映画館とすべての行 政部門と管理。加えて、いくつかのギャラリーが企画·コーヒーバーされています。

プログラムは、地上3階地下1に分割されています。地上階には映画館、縦のコミュ ニケーション·コア·サービスのためのレセプションとロビーがあります。一階に図 書館や展示場があります。オフィスや行政用途のためのスペースは2階と3階です。 2スクリーニング室(555席の合計)公共広場の下にありながら、最後に、地下に 、建物の投影下、ファイルストレージに位置しています。